Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Књига I – Том 1

I (President of the editorial board Đurđe Bošković, Editor Vladislav Popović). – 1971; 163 pp. with illus. + 9 plans

(Text in Engl.)

Књига II  ... [ даље ]


Др Софија А. Петковић, научни саветник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)643981692

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (ОИ, бр. 177007). Археолошки локалитети:  Timacum Minus, Врело – Шаркамен


 

Образовање

1984. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Римске лампе од печене земље из утврђења Чезава – castrum Novae

1994. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Римски предмети од кости и рога са територије Горње Мезије, I–VI  век

2008. године на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему:  Фибуле у римским провинцијама на тлу Србије (од I до IV века)

 

Запослење

Од 1990. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

2010 године: Плакету за најбољу монографску публикацију у области друштвено-хуманистичких наука за 2010. годину Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије добила је као коаутор монографије Felix Romuliana – Гамзиград

 

Најважнија учешћа на ископавањима 

● 1981–1982. године: Михајловац – Muora Vagei, Ђердап II, члан екипе под руководством проф. др Александрине Цермановић-Кузмановић (Одбор за археологију САНУ, Филозофски факултет у Београду);

● 1984–1991. године: Трајанов мост – Pontes, Ђердап II, члан екипе задужен за ископавања и обраду покретних налаза (C – картони), под руководством акад. Милутина Гарашанина, др Милоја Васића и др Гордане Марјановић-Вујовић (Одбор за археологију САНУ, Археолошки институт у Београду и Народни музеј у Београду);

● 1997. године: Врело – Шаркамен, члан екипе задужен за ископавања објекта F, под руководством др Миодрага Томовића (Одбор за археологију САНУ, Археолошки институт и Музеј Крајине у Неготину).

 

Руковођење пројектима и теренским истраживањима

● 1986–1990. године: Horreum Margi – Равно – Ћуприја, руководилац теренских истраживања, под руководством др Милоја Васића и Јадранке Кавајин-Мундрић (Археолошки институт у Београду и Војни музеј у Београду);

● 1997–1998. године: Равна – Timacum Minus, руководилац археолошких истраживања (Археолошки институт у Београду и Завичајни музеј у Књажевцу);

● 2002–2008. године: Гамзиград – Romuliana, руководилац археолошких истраживања, координатор др Милоје Васић (Одбор за археологију САНУ, Археолошки институт у Београду и Народни музеј у Зајечару);

● 2005–2009. године: Гамзиград – Romuliana, коруководилац пројекта међународне научне сарадње (геофизичка проспекција и археолошка истраживања ван бедема утврђене палате) са Римско-германском комисијом Немачког археолошког института у Франкфурту (др Герда фон Билов) и Филозофским факултетом из Београда (проф. др Михаило Милинковић);

● од 2010. године: Насељавање Горњег Тимока у праисторији, антици и средњем веку, руководилац пројекта Археолошког института у Београду и Завичајног музеја у Књажевцу;

● од 2010. године: Археолошка истраживања римског утврђења и града Timacum Minus у Равни  код Књажевца, руководилац пројекта Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије;

● од 2011. године: Утицај природних ресурса на формирање римских насеља и утврђења у источној Србији, руководилац теме пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, ОИ бр. 177007;

● од 2011. године: Археолошка истраживања, презентација и промоција налазишта Врело – Шаркамен код Неготина, руководилац пројекта Археолошког института у Београду и Музеја Крајине у Неготину;

● 2011. године: Давидовац – Градиште код Врања, руководилац систематских заштитних истраживања на траси аутопута Е 75, Коридор 10 – јужни крак.

● 2012. руководилац систематских заштитних истраживања локалитета Декутинце – Суви Рид – Кућиште код Владичиног Хана на траси аутопута Е 75, Коридор 10 – јужни крак.

 

Области научног истраживања

Материјална и духовна култура римског периода на тлу Србије и на Балкану (Moesia Superior, Pannonia Inferior, Dacia, Moesia Inferior):

● анализа покретних археолошких налаза римског периода, посебно фибула и предмета од кости и рога;

● анализа трансформације насеља, утврђења, градова и резиденција римског времена на тлу Србије, посебно у граничним периодима, у време романизације (1–2. век) и у време касне антике (крај 3 – средина 7. века);

● рударство, металургија и други природни ресурси у римским провинцијама Првој Мезији, Приобалној Дакији и Дарданији (Moesia I, Dacia Ripensis, Dardania).

 

Језици

Енглески, немачки, француски, руски

 

Најпознатији конгреси, учешћа

● Study of Stratigraphy of Cultural Layers of Late Roman Romuliana; Case Study: South Tower of West Gate of Later Fortification, Felix Romuliana. 50 Years of Archaeological Excavations, Тhe International Conference, Zaječar, 27th–29th October 2003, Arheološki institut, Odbor za arheologiju SANU, по позиву председника Организационог одбора др М. Васића;

● (sa M. Živić) Early Byzantine Metallurgical Object at Gamzigrad – Romuliana in Eastern Serbia, The 3rd International Symposium »Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century«, 26th–30thSeptembеr, Sozopol, Bulgaria, Union of Bulgarian Metallurgists (БУМ), Union of Metallurgists of Southeastern Europe, учешће по позиву председника Организационог одбора проф. др А. Аврамова;

● Tragovi rimske metalurgije u istočnoj Srbiji, Arheometalurgija, VII savetovanje metalurga Srbije, »Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije«, 11–13. septembar 2008, Beograd, Srbija, Savez inženjera metalurgije Srbije (SIMS), Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd (ITNMS), Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd (TMF) i Tehničкi fakultet, Bor (TF), по позиву чланова Oрганизационог одбора проф. др К. Раића и проф. др Д. Живковић;

● The postpalace settlement in Romuliana – Gamzigrad, Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Paläste und Großvillen im Donau – Balkan – Raum, Bruckneudorf, 15–18. Oktober 2008, Dr Gerda von Bülow, Dr. Heinrich Zahbelicky, RGK DAI, Frankfurt – ÖAI, Wien, по позиву организатора међународног скупа др Г. Фон Билов и др Х. Забелицког;

● Late Roman Romuliana and Medieval Gamzigrad from the End of 4th to 11th Century, Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, 1. bis 4. October 2009, Kesthely, Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleeuropas e. V., Uni-Leipzig (GWZO), Archäologische Institut der Ungarischen  Akademie des Wissenschaften (AIUAW), по позиву члана Oрганизационог одбора О. Хајнрих-Тамаске

● (sa N. Radinović) Interdisciplinary Center for Archaeological Research of Timok in Ravna near Knjaževac, Symposium “Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”Viminacium, Serbia, 5 – 8 October 2012.

● Накит од племенитих метала из римских некропола утврђења Timacum Minus у селу Равна код Књажевца и царске резиденције Romulijana на Гамзиграду, у: Српско археолошко друштво, XXXIII годишњи скуп «Природне комуникације и популациона кретања у праисторији, антици и средњем веку на подручју централног Балкана», Ниш, 3–5. јун 2010, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Ниш 2010, 34–35;

● Утицај аутохроног култа на симболичку функцију римских фибула из Србије, у: Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Краљево 26–28. мај 2011, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 49–50;

● (са Н. Миладиновић-Радмиловић) Примери погребног ритуала на касноантичкој некрополи Равна (Timacum Minus), у: Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Краљево 26–28. мај 2011, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 50–51.

● (са Б. Илијић) Прилог проучавању римског насеља на локалитеету Timacum Minus  код Књажевца,  Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Секција за класичну археологију, ур. В. Филиповић,  Д. Антоновић, Ваљево 2012, 53.

● Давидовац - Градиште, заштитна археолошка истраживања на деоници аутопута Е 75, Коридор 10 – јужни крак, Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Секција за класичну археологију, ур. В. Филиповић, Д.Антоновић, Ваљево 2012, 57 - 58.

● Римски предмет од кљове мамута из Ромулијане, Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Сесија «Биоархеологија на Балкану – биланс и перспективе», ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Краљево 2012, 86 - 87.

● Davidovac – Gradište, zaštitna arheološka iskopavanja na deonici autoputa E75, koridor 10 – južni krak, u: Godišnji skup: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2011. godini, ur: M. Korać, S. Perić, Viminacium 2012, 20 – 21.

● Римска некропола спаљених покојника у Давидовцу код Врања, у: Српско археолошко друштво XXXVI скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године, ур: В. Филиповић, Д. Антоновић и А. Озер, Српско археолошко друштво, Музеј Војводине, Нови Сад 2013, 50-51.

● Митолошка представа на коштаном рељефу из Давидовца код Врања, у: Српско археолошко друштво XXXVI скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године, ур: В. Филиповић, Д. Антоновић и А. Озер, Српско археолошко друштво, Музеј Војводине, Нови Сад 2013, 101-102.

 

Предавања

Археолошка истраживања античких налазишта на територији Завичајног музеја у Књажевцу, Галерија Завичајног музеја Књажевац, 05. 05. 2003.

Horreum Margi и Ћуприја, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 15. 03.2005.

Трагови металуршких активности у касноантичкој Ромулијани, Задужбина Николе Пашића, Зајечар, 08. 10. 2005.

Нова археолошка истраживања Ромулијане (2000–2005. године). Римски период, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 14. 03. 2006.

Нова археолошка истраживања на Ромулијани ван бедема царске палате, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 06. 03. 2008.

Римска и средњoвековна некропола у Равни код Књажевца (посвећено археологу Светозару Јовановићу), Галерија Завичајног музеја Књажевац, 03. 09. 2009.

Римски град Horreum Margi и његова околина, Галерија Завичајног музеја у Јагодини, 16. 11. 2010.

● (са Н. Миладиновић-Радмиловић) Култ змије у погребном ритуалу на касноантичкој некрополи Слог – Timacum Minus у Равни код Књажевца, Завичајни музеј у Књажевцу, 07. 07. 2011.

Заштитна археолошка ископавања локалитета Давидовац Градиште на траси аутопута Е 75, Коридор 10 – јужни крак, Месна заједница Српска кућа, Српска кућа, СО Бујановац, 13. 12. 2011.

 

Чланство:

Од 1988. године: члан Српског археолошког друштва.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Монографије, монографске студије, тематски зборници

Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije (The Roman Items of Bone and Antle on the Territory of Upper Moesia), Arheološki institut, Posebna izdanja, knjiga 28, Beograd 1995.

● (sa M. Ružić) Introduction, in: Roman and Medieval necropolis in Ravna near Knjaževac, Arheološki institut, Posebna izdanja, knjiga 42, Beograd 2005, 12–21.

● (sa M. Ružić) Roman Necropolis, in: Roman and Medieval necropolis in Ravna near Knjaževac, Arheološki institut, Posebna izdanja, knjiga 42, Beograd 2005, 24–176.  

● Study of Stratigraphy of Cultural Layers of Late Roman Romuliana; Case Study: South Tower of West Gate of Later Fortification, in: Felix Romuliana. 50 Years of Archaeological Excavations, Papers from the International Conference, Zaječar, 27th– 29th October 2003, ed: M. Vasić, Arheološki institut, Odbor za arheologiju SANU i Narodni muzej u Zaječaru, Beograd 2006, 29–45.

Rimske fibule u Srbiji od I do V veka n. e.(Römische Fibeln in Serbien von 1. bis 5. Jh. nach Chr.), Arheološki institut, Posebna izdanja,  knjiga 50, Beograd 2010.

● Римски Гамзиград пре царске палате, у: Felix Romuliana – Гамзиград, ур: И. Поповић, Археолошки институт, Посебна издања, књига 47, Београд 2010, 33–42.

● Ромулијана у време после царске палате, у: Felix RomulianaГамзиград, ур: И. Поповић, Археолошки институт, Посебна издања, књига 47, Београд  2010, 167–199.

● Late Roman Romuliana and Mediaeval Gamzigrad from the end of 4th to 11th centuries AD, in: Keszthely – Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, Hrsg. O. Heinrich-Tamaska, Castellum Pannonicum Pelsonense, Vol. 2, A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V., Balatoni Muzeum, Budapest – Leipzig – Kesthely – Rahden/Westf. 2011, 267–283.

● Roman Gamzigrad before the Imperial Palace, in: Felix Romuliana – Gamzigrad, ed.  I. Popović, Monographs, Vol. 49, Institute of Archaeology, Institute for Theological Research, Belgrade, 33–42.

● Romuliana in the Time after the Palace, in: Felix Romuliana – Gamzigrad, ed. I. Popović, Monographs, Vol. 49, Institute of Archaeology, Institute for Theological Research, Belgrade, 167–199.

● Gamzigrad – Romuliana in der Zeit nach dem Kaiserlichen Palast, in: Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Pälaste und Großvillen im Donau-Balkan Raum, KVF Band 15, ed: G. von Bülow, H. Zabehlicky, Römisch-Germanische Komission des Deutschen Archäologische Institut, Österraichisches Archäologische Institut, Bonn 2011, 113–128.

● Римски град Horreum Margi и његова околина, у: Капија Поморавља, ур. А. Булатовић, Н. Ђокић, Тематски зборник, СО Варварин, Историјски архив Крушевац, Варварин 2011, 63–72.

● Davidovac – Gradište: zaštitna arheološka iskopavanja na deonici autoputa E75, koridor 10 – južni krak, u: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog institute u 2011. godini, ur: V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, Beograd 2012, 86-91.

● (са Н. Миладиновић-Радмиловић) Неки примери погребног ритуала на касноантичкој некрополи у Равни (Timacum Minus) код Књажевца, у: Етнокултуролошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, Књига XVII, ур: С. Петровић и Н. Богдановић, Етнокултуролошка радионица, Сврљиг 2013, 47-60.

● Roman item made of mammoth tusk from Romuliana, in: Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Ed. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2013, 179-185.

 

Радови објављени у часописима међународног значаја

● A Jug from Pontes decorated with Solar and Lunar Symbols, Starinar XLII/1991, Beograd 1993, 97–106.

● Meaning and Provenance of Horses' Protomes Decoration on the Roman Antler Combs, Starinar XLIX /1998, Beograd 1999, 213–228.

● (са С. Јовановић) Археолошка истраживања на сектору јужне капије римског утврђења Timacum Minus у селу Равна код Књажевца, 1997–1998. год., Старинар L/2000, Београд 2001, 275–280.

● (sa M. Živić) Traces of Metallurgical Activities in Late Roman Romuliana: Results of Recent Investigations, Journal of Metallurgy, Vol 12, No. 2–3/2006, Beograd 2006, 111– 128.   

● Roman Fibulae from Ulpiana (Archaeological investigations 1981–1987), Starinar LIII –LIV/2003–2004, Beograd 2004, 241–253.   

● (са М. Живић, М. Вујовић и П. Праштало) Извештај о археолошким ископавањима на локалитету Romuliana – Гамзиград у јужној кули западне капије млађег утврђења (кула 19) у 2002. години, Старинар LIII–LIV/2003–2004, Београд, 295–301. 

● Unilateral Antler Combs from Romuliana, Starinar LVI/2006, Beograd 2008, 353–366.

● The Traces of Roman Metallurgy in Eastern Serbia, Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B, Bor 2009, 187–196.   

● Late Roman Necropolis of Romuliana, Area South of the Fortified Palace (Research 2005–2006), Starinar LVII/2007, Beograd 2009, 251–275.

● IN MEMORIAM Миодраг Томовић (1950–2007), Starinar LVII/2007, Beograd 2009, 373–374.   

● B. Najhold, TAURUNUM ROMANUM, Trag, Zemun 2009, Starinar LVIII/2008, Beograd 2009, 214–215.

● The Crossbow Fibulae from Gamzigrad (Romuliana), Starinar LX/2010, Beograd 2011, 111–136.

● Roman Settlement on Gamzigrad Prior to the Imperial Palace Felix Romuliana, Starinar LXI/2011, 171–190.

● (sa M. Tapavički-Ilić) Römerzeitlischer Keramik aus dem Nord-Östlischen Turm der Römerstadt Horreum Margi, Starinar LXI/2011, 251–273.

● (sa B. Ilijić) Votive Altar of Lucius Petronius Timachus, Starinar LXIII/2013, 53-72.

● (са А. Капуран) Археолошка ископавања налазишта Гамзиград – Romuliana 2007-2008. године, СтаринарLXIII/2013, 287-300.

 

Радови објављени у часописима националног значаја

● (са Н. Лудајић и М. Милинковић) Резултати истраживања вишеслојног налазишта на локалитету Јeринин Град – Горња Црнућа код Горњег Милановца, Зборник радова Народног музеја XVI, Чачак 1986, 81–93.

● (sa M. Vasić i J. Kavajin-Mundrić) Horreum MargiRavno – Ćuprija, Vesnik Vojnog muzeja 33, Beograd 1989, 7–36.

● Antički pokretni nalazi sa lokaliteta Horreum Margi – Ćuprija, Vesnik Vojnog muzeja 33, Beograd 1989, 49–77.

● Порекло и хронологија налаза оплата „хунског“ рефлексног лука са територије Горње Мезије, Гласник Српског археолошког друштва 9/1993, Београд 1994, 55–58.

● О континуитету неких типова предмета од јелењег рога на територији Горње Мезије током касне антике (IV–VI век), Гласник Српског археолошког друштва 14/1998, Београд 1998, 57–71.   

● Предмет од кости са Царичиног Града украшен зооморфном представом, Зборник радова Народног музеја XVII-1, археологија, Београд 2001, 229–239.  

● Радионица за израду предмета од кости и рога у утврђењу Timacum Minus, Гласник Српског археолошког друштва 17/2001, Београд 2001, 59–73.   

● Чешљеви од јелењег рога из јужне куле западне капије млађег утврђења Ромулијане, Развитак XLIII, бр. 211 – 212, Зајечар 2003, 35–40.

● Археолошка ископавања у јужној кули западне капије млађег утврђења на локалитету Ромулиана – Гамзиград у 2002. години, Гласник Српског археолошког друштва 20/2004, Београд 2004, 127–153.

● (са М. Живић) Археолошка истраживања Ромулијане 2004. године, Развитак XLIV / бр. 217–218, Зајечар 2004, 19–28. 

● (са М. Живић) Археолошка истраживања Ромулијане – Гамзиграда током 2005. године, Развитак XLV / бр. 221–222, Зајечар 2005, 32–37.  

● (sa M. Živić) Metalurški objekat na nalazištu Gamzigrad – Romulijana u Istočnoj Srbiji, Razvitak  XLV / br. 221 –222, Zaječar 2005, 38–42.   

● Две занимљиве пиксиде са Ромулијане, Развитак  XLVI / бр. 223–224, Зајечар 2006, 78–81. 

● (са М. Живић) Трагови металуршких активности у касноантичкој Ромулијани: Истраживања 2002–2005, Гласник Српског археолошког друштва 22/2006, Београд 2006, 135–148.

● (са М. Живић) Група бронзаних фибула са Ромулијане, Зборник радова Народног музеја XVIII-1, археологија,  Београд 2006, 439–458.

● Ископавања на локалитету Гамзиград – Romuliana, 2004. године (Archaeological Excavation in Gamzigrad – Romuliana, 2004), Археолошки преглед, нова серија, 2/3 (2004/2005), Београд 2008, 61–63.

● Ископавања на локалитету Гамзиград – Romuliana, 2005. године (Archaeological Excavation in Gamzigrad – Romuliana, 2005), Археолошки преглед, нова серија, 2/3 (2004/2005), Београд 2008, 64–67.

● (са М. Васић, В. Манојловић-Николић и М. Крижанец) Резултати истраживања вишеслојног налазишта Horreum Margi – Равно – Ћуприја у 1989. години, Весник Војног музеја 36, Београд 2009, 133–143. 

● (са М. Васић) Резултати истраживања вишеслојног налазишта Horreum Margi – Равно – Ћуприја у 1990. години, Весник Војног музеја 37, Београд 2010, 9–25.

● Златан накит нађен у околини царске палате Felix Romuliana на Гамзиграду, Гласник Српског археолошког друштва 25/2009, Београд 2011, 235–241.

● Римске фибуле из археолошке збирке Бранка Најхолда, Весник Војног музеја 38, Београд 2011, 21–42. 

● Златан накит нађен у околини царске палате Felix Romuliana на Гамзиграду, Гласник Српског археолошког друштва 25/2009, Београд 2011, 235 - 241.

● Утицај аутохтоног култа на симболичну функцију римских фибула из Србије, Гласник САД 28, Београд 2012, 63-86.

● (са Б. Илијић) Прилог проучавању римског насеља на локалитету Timacum Minus код Књажевца, Гласник САД  28,  Београд 2012, 153-178.

● Римске фибуле из археолошке збирке Бранка Најхолда, Весник Војног музеја 38, Београд 2011,  21 – 42.  

● Римски пут Via militaris у Давидовцу код Врања, Весник Војног музеја  39, Београд 2012, 21 - 28.

● Књига о романском становништву у области Тимока: Славољуб Гацовић, Романизација и римско становништво Тимочке зоне од I до XVI века, Музеј рударства и металургије, Ariadnae filum, Бор 2012, Бележница, часопис за библиотекарство, књижевност и културу, год. 15, бр.26, Бор 2013, 176-180.

● (са Н. Радиновић и Б. Илијић) Археолошка истраживања некрополе Слог у Равни код Књажевца 2013. године, Развитак, год.  LI, бр.243-244, Зајечар 2013.

 

Зборници међународних научних скупова

● (sa M. Živić) Early Byzantine Metallurgical Object at Gamzigrad – Romuliana in Eastern Serbia, Prosedings of the 3rd International Symposium »Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century«, 26th–30thSeptembar, Sozopol, Bulgaria, Report I, ed. Prof. Dr. A. Avramov, Union of Bulgarian Metallurgists (БУМ), Sofia 2005, 101–108.

● Tragovi rimske metalurgije u istočnoj Srbiji, Okrugli sto, Arheometalurgija (Round Table, Archaeometallurgy), VII savetovanje metalurga Srbije, Perspektive razvoja metalurške industrije Srbije, 11–13. 09. 2008, Beograd, Srbija – III International Symposium, Light Metals Composite Materials, September 12–14, 2008, Belgrade, Serbia (štampan u izvodu, Beograd 2008).

● The Postpalace Settlement in Romuliana – Gamzigrad, International Symposium, Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Pälaste und Großvillen im Donau – Balkan – Raum, Bruckneudorf, 15–19.Oktober 2008,  Österreichesches Archäologisches Instituts, Wien – Römisch-Germanische Komission DAI, Frankfurt (štampan u izvodu, Bruckneudorf 2008).

● (sa N. Radinović) Interdisciplinary Center for Archaeological Research of Timok in Ravna near Knjaževac, Symposium “Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”Viminacium, Serbia, 5 – 8 October 2012, Viminacium 2012, 39 – 40.

● (sa М. Тапавички-Илић), Римски жишци из Horreum Margi-ја (Roman Oil Lamps from Horreum Margi), у: Античке светиљке- хронологија, типологија и орнаментика. Акта са стручног скупа, ур: С. Крунић, И. Поповић и Т. Цвијетићанин, Музеј Града Београда, Београд 2013, 101-113.

 

Зборници скупова националног значаја

● Утицај аутохтоног култа на симболичку функцију римских фибула из Србије, Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп. Програм, извештаји и апстракти, Краљево, 26 – 28. мај 2011. године, Сесија «Interpretatio Romana аутохтоних култова у римским провинцијама на Балкану», ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 49 – 50.  

● (са Н. Миладиновић-Радмиловић) Примери погребног ритуала на касноантичкој некрополи Равна (Timacum Minus), Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Краљево, 26 – 28. мај 2011. године, Сесија «Interpretatio Romana аутохтоних култова у римским провинцијама на Балкану», ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 50 – 51.

● (са Б. Илијић) Прилог проучавању римског насеља на локалитеету Timacum Minus  код Књажевца,  Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Секција за класичну археологију, ур. В. Филиповић,  Д. Антоновић, Ваљево 2012, 53.

● Давидовац - Градиште, заштитна археолошка истраживања на деоници аутопута Е 75, Коридор 10 – јужни крак, Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Секција за класичну археологију, ур. В. Филиповић, Д.Антоновић, Ваљево 2012, 57 - 58.

● Римски предмет од кљове мамута из Ромулијане, Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Програм, извештаји и апстракти, Ваљево, 24 – 26. мај 2012. године, Сесија «Биоархеологија на Балкану – биланс и перспективе», ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Краљево 2012, 86 - 87.

● Davidovac – Gradište, zaštitna arheološka iskopavanja na deonici autoputa E75, koridor 10 – južni krak, u: Godišnji skup: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2011. godini, ur: M. Korać, S. Perić, Viminacium 2012, 20 – 21.

 

Лексикографске публикације

 

● Античко археолошко наслеђе, у: Српска енциклопедија, том 1, А – Беобанка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбeнике, Нови Сад – Београд 2010, 257–258.

● Античка (класична) археологија, у: Српска енциклопедија, том 1, А – Беобанка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбeнике, Нови Сад – Београд 2010, 331–334.

● Бока Которска, Културно наслеђе, у: Српска енциклопедија, том 11, Беоб - Буш, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2011, 335.

● Брукнер Олга у: Српска енциклопедија, том 11, Беоб -Буш, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2011, 579.

● Велики Трновац, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  223. С. Петковић, Велуће, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  245.

● Ветрен, у:Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  291.

● Видров Град, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  354.

● Вија милитарис, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  383-384.

● Владимирци, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  501-502.

● Вратарница, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  760.

● Врбица, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  772-773.

● Врмџа, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  795.

● Врњачка Бања, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  796. С. Петковић, Вртиште, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  801-802.

● Врутци, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013,  804.

● Вршац, Античка археолошка налазишта, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013, 812-813.

● Вучитрн, Археолошка налазишта, у: Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд 2013, 952-953.

 

Уредништво

● Члан редакције часописа Гласник Српског археолошког друштва, бројеви 25/2009 (2011), 26/2010(2011), 27/2011(2012), 28/2012(2012) и 29/2013(2013), који су изашли у приоду 2011 - 2013.године.

● Члан стручне редакције (археологија) Српске енциклопедије, Том I, Књига 2, Београд-Буштрање,и  Српске енциклопедије, Том II, В-Вшетачка.

● Са Гердом фон Билов (Gerda von Bülow) уредник монографске серије Romuliana Studies, коју издају Римско – германска комисија Немачког археолошког института (Römisch-Germanische Komission des Deutschen Archäologische Instituts, Frankfurt/Main) и Археолошки институт у Београду.