Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

(RECHERCHES ARCHÈOLOGIQUES FRANCO-YUGOSLAVES À CARIČIN GRAD)

Књига I – Том 1

даље ]


Др Александар Капуран, виши научни сарадник

 

Археолошки институт 
Кнеза Михаила 35/IV 
11 000 Београд
Тел. +381(0)11 2637 191
Факс.  +381(0)11 2180 180
Моб. 0641161365

 

Пројекат: Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020)


 

Образовање

1993 – дипломирани археолог, Филозофски факултет у Београду

2007 – одбрањен мастер рад, Филозофски факултет у Београду

2011 – одбрањена докторска дисертација, Филозофски факултет у Београду

 

Запослење

1996–1997 – приправник у Центру за археолошка истраживања Филозофског факултета у Београду

2006 – истраживач-приправник, Археолошки институт

2008 – истраживач-сарадник, Археолошки институт

2012 – научни сарадник, Археолошки институт

 

Најважнија учешћа на ископавањима

1986–1991 – Петница

1990 – Чучуге код Уба

1990 – Ђевојачке греде код Херцег Новог

1990 – Лађариште код Врњачке Бање

1991 – подводно рекогносцирање акваторије Херцег Новог

1991–1997 – Благотин код Трстеника

1992–1993 – Некропола сеобе народа у ул. Тадеуша Кошћушка у Београду

1993–1994 – Манастир Св. Арханђели код Призрена

1994 – Фоени салаш (Румунија)

1995 – Постење код Новог Пазара

1995 – Калемегданска тврђава

1995–2009 – Гамзиград

1996 – некропола бронзаног доба на Магури

1996 – подводно истраживање венецијанског брода на рту Кабала у Боки которској

1997 – некропола бронзаног доба на Борском језеру

1997–2002 – Градина на Јелици

1998 – Росе код Херцег Новог

1998–2002 – Винча – Бело брдо

1998–2002 – Шаркамен

1999–2008 – Хисар у Лесковцу

2000 – Јаково Кормадин, латенско насеље

2000 – Мојсиње код Чачка

2002–2003 – заштитна истраживања трасе ауто-пута М75

2002–2011 – систематска истраживања Кале-Кршевица

2004 – Пећина код Трајанове табле и Пешћера Маре

2006 – Свињиште код Прешева

2006 – Власац

2008 – Кокино код Куманова (Македонија)

2008–2009 – Бубањ – Ново село

2011 – Мокрањске стене – поткапина

2011 – Ковачке њиве код Бујановца

 

Руковођење теренским истраживањима

1996 – подводно истраживање венецијанског брода код рта Кабала у Боки которској

1998–2001 – Винча

2009 – заштитна истраживања вишеслојног насеља Бањица у Ргошту

2009 – рекогносцирања околине Гамзиграда

2011 – сондажно рекогносцирање Мокрањске стене – поткапина

 

Области научног истраживања:

метална доба у праисторији

 

Језик:

енглески језик

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

2000 – Гвоздено доба у басену јужне Мораве, Лесковац

2003 – Археологија Крушевца и околине, Крушевац

2010 – Bronze Age Rite and Ritual in the Carpathian Basin, Targu Mures

2011 – Beginning of the Late Bronze Age between the southern Alps and the Danube, Osijek

 

Библиографија

Монографије

Kапуран, А.,  2009. Архитектура бронзаног и гвозденог доба у басену Јужне Мораве, Центар за археолошка истраживања, Центар за археолошка истраживања Филозофског факултета, Београд.

Булатовић, А., Капуран, А., Јањић, Г.. 2013. Неготин – културна стратиграфија праисторијских локалитета Неготинске Крајине. Београд–Неготин.

 

Поглавља и тематски зборници

Томовић, М., Булатовић, А. и Капуран, А., 2005. Самољица – Црквиште (сектор II), Археолошка истраживања  Е-75 (ур. М. Брмболић), Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 253–283.

Томовић, М., Булатовић, А. и Капуран, А., 2005. Жујинце – Ауто-пут, Археолошка истраживања  Е-75 (ур. М. Брмболић), Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 293–309.

Томовић, М., Булатовић, А. и Капуран, А., 2005.  Жујинце – Црквиште (Терме), Археолошка истраживања  Е-75 (ур. М. Брмболић), Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 317–355.

Булатовић, А., Томовић, М. и Капуран, А., 2005. Резултати заштитног сондажног ископавања на локалитету Буњиште у Жујинцу код Прешева, Археолошка истраживања  Е-75 (ур. М. Брмболић), Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 397–437.

Николић, Д. и Капуран, А., 2001. Слој енеолита и раног бронзаног доба на Благотину, у: Н. Тасић и Е. Радуловић (ур.), Археолошка налазишта Крушевца и околине, научни скуп одржан 1997. године, Крушевац–Београд, 159–172.

Kapuran, A., 2011. Relationship between Settlements and necropoles of the Bronze Age in Eastern Serbia. In Berecki, S. Nemeth, R. Rezi, B. (ed.), Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin, Proceedings of the International colloquium 2010, Targu Mures, 9–20.

Popović, P. and Kapuran, A., 2011. La tombe de Mokranje. In D. Magureanu, D. Mandescu and S. Matei (ed.), Archaeology: making of and practice: studies in honor of Mircea Babes at his 70th anniversary. Institutul de Arheologie ,,Vasile Parvan“, Bucuresti and Editura Ordessos a Muzeului Mudetean Agres, 297–304.

 

Радови у часописима

Капуран, А и Стојић, М., 2001. Керамика брњичке културне групе са локалитета Хисар – југоисточна падина у Лесковцу, саопштења са научног скупа ,,Прелазни период из бронзаног у гвоздено доба у басену јужне Мораве“, Лесковачки зборник XLI, 95–130.

Bulatović, A. and Kapuran, A., 2007. The Early Iron Age Hillforth at Gradina site near Preševo in South Serbia, Archaeologia Bulgarica IX, 3, 1–24.

Popović, P. i Kapuran, A., 2007. Millstones from Kale in Krševica (Southeast Serbia), Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, knjiga XXXIV, ur. B. Govedarica, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 69–82.

Капуран, А., Јевтић М. и Борић, Д., 2007. Налази керамике из енеолита и гвозденог доба  у две новооткривене пећине на територији Ђердапа, ГСАД 23, Београд, 103–124, PDF

Васић, Р. и Капуран, А. 2007. Још једном о остави из Шаренграда, Рад војвођанских музејa 49, 37-42.

Капуран, А. и Варга, В., 2007. Археолошка истраживања акваторије Херцег Новог,  Архаика I, 173–186.

Tasić, N., Vukadinović, M. i Kapuran, A., 2007. Komparativna arheološka i geofizička ispitivanja na lokalitetu Vinča – Belo Brdo metodom geoelektričnog skeniranja, Arheologija i prirodne nauke 3, 7–18.

Капуран, А., 2008. Налази окресаног камена са локалитета ,,Хисар“ у Лесковцу, откривени током истраживачке кампање 2006. године, Лесковачки зборник XLVIII, 9–28.

Kапуран, А., 2008. Прилог праисторијској стратиграфији Феликс Ромулијане у светлу нових налаза, ГСАД 24, 245–264, PDF

Капуран, А. и Шкундрић, Ј., 2009. Резултати систематских рекогносцирања локалитета Ромулијана 2008, Саопштења XLI, 245–263.

Капуран, А., 2009. Остаци праисторијске архитектуре откривени  на локалитету Хисар у Лесковцу, Лесковачки зборник XLIX, 197–218.

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Капуран, А., 2010. Антрополошка анализа налаза из гроба откривеног на локлитету Пећине, Рад војвођанских музеја 52, 91–100.

Булатовић, A., Капуран, A., Стругар, Н.,  2011. Неолитски стратум на локалитету Кормадин у Јакову – сондажно ископавање 2008. године, Годишњак Музеја града Београда, 1–32.

Булатовић, А., Капуран, А. и Јовановић, И., 2011. Латенски налази у околини Бора, Зборник Народног музеја XX, Београд, 119–128.

Капуран, А. и Јевтић, М., 2011. Прилози о познавању праисторије у рашкој области, Зборник Народног музеја XX, Београд, 83–103.

Капуран, А., Булатовић, А., Јовановић, И., 2011. Насеља раног неолита у Тимочкој Крајини и залеђу Ђердапа, Старинар LXII, 19–36, PDF

Капуран, А. 2010. О утицајима Ватина и Вербичоаре на налазима гамзиградске културе. Старинар LXI: 53-70.

Капуран, А. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2011 Некропола на Борском језеру, Нови прилози о сахрањивању у бронзаном добу, Старинар LXI, 114-153.

Капуран, А. и Булатовић, А. 2012. Културна група Коцофени-Костолац на територији североисточне Србије, Старинар LXII, 65-94.

Капуран, А., Булатовић, А. и Јовановић, И. 2012. Праисторијски локалитети на подручју општина Бор и Мајданпек, Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области XVI, Сврљиг, 25-38.

Капуран, А. и Булатовић, А. 2012, Праисторијски локалитети у долинама Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока, ГСАД 28, 107-132.

Kapuran, A. and Milošević, S. 2013. Rockshelter Mokranjske Stene-A new Late Prehistoric Site in Eastern Serbia, Archaeologia Bulgarica XVII, 2 (2013), Sofia, 17-37.

Kapuran, A. 2013. Late Hallstatt pottery from North-Eastern Serbia (6th to 4th century BC), Старинар LXIII, 23-51.

Kапуран, А., Миладиновић-Радмиловић, Н., Јовановић, И. 2013. Кривељски камен-Бунар, нова некропола урнефелдре културе у околини Бора, Зборник Народног музеја ХХI-1, 145-156.

 

Radovi sa skupova štampani u celosti

Kapuran, A. and Jovanović, I. 2013. Ružana-new Bronze Age Metallurgical Center in North Eastern Serbia, in N. Štrbac, D. Živković and S. Nestorović (eds.), Poroceedings of 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19 October on Bor Lake, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgical Institute in Bor, Bor, 831-834.

Kapuran, A. and Bulatović, A. 2013. Bird images on Serbian Bronze Age ceramics, In Berecki, S. Nemeth, R. Rezi, B. (ed.) Bronze Age Craft and Craftsmen in the Carpaian Basin, Proceedings of the International colloquium, Targu Mures, 23-32.

 

Apstrakti sa konferencija

Kapuran, A., Miladinović-Radmilović, N., Vuković, N. 2013. Funerery Tradicions of Bronze Age Metallurgical Communities in the Iron Gates Hinterland, in Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and Danube, International conference (abstract), Zagreb, 27.

Kapuran, A., Bulatović, A., Milanović, D. 2013. Settlement Pattern Changes During the Central Balkan Copper Age, in Communities in Transition, The Circum-Aegean Later Neolithic Stages, International conference (abstract), Danish Institute at Athens, Athens, 20.