Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Lazar MIRKOVIĆ, Miroslavljevo evanđelje

(French summary: Lazar Mirković,L'évangile de Miroslav), 1950. – 47 pp., 47 pls.; 23  ... [ даље ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Др Петар Поповић, научни саветник

 

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189

 

Пројекат: Археологија Србије, културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога  цетралног Балкана у развоју европске праисторије, бр. 177020


 

Образовање

(1969) Дипломирани археолог

(1977) Mагистрирао на Филозофском факултету у Београду. Наслов магистарског рада − Прелегомена ковању новца код Скордиска

(1986) Докторирао на Филозофском факултету у Београду. Наслов тезе − Новац и новчани оптицај у илирским областима до краја I века пре н. е.

 

Стручна усавршавања

(1973) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Hungary

(1977–1978) École Pratique des Hautes Études, Paris, France

 

Запослење

(1971–1975) Народни музеј, Београд

Кустос одељења за нумизматику

 

(1975– ) Археолошки институт, Београд

(1986–1992) научни сарадник

(1992–1999) виши научни сарадник

(1999–) научни саветник

 

Најважнија учешћа на ископавањима

(1969–1971) Ђердап 1

(1969–1981) Гомолава

(1975–2001) Градина на Босуту

(1987–1991) Кадића брдо код Сокоца

 

Руковођења ископавањима

(1977–1978) градинска насеља на простору Врањске и Прешевске долине

(1981–1989) више локалитета у оквиру заштитних радова Ђердап II

(2001– 2012) систематска истраживања локалитета „Кале” у Кршевици код Бујановца

 

Области научног истраживања

Грчки, варварски и римски републикански новац на Балкану. Гвоздено доба. Келти, културне и економске везе егејског простора и централног Балкана

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

(1997) Qaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia, Ravenna

(1991) Organizacija izlozbe za The Celts, Palazzo Grassi in Venezia

(1991) Actes du IXe Congrés international d'études celtiques, Paris, 8–12 juillet 1991

 

Језици,

engleski, francuski

 
 

Библиографија:

Popović, P., 1971. Nalazi novca iz latenskog naselja na Gomolavi 1970. godine, Rad vojvođanskih muzeja 29, Novi Sad, 147–160.

Popović, P., 1974. Hoard of Imitations of Roman Republican Denarii from the Belgrade National Museum,  Numizmatikai Közlöny  72–73, Budapest, 7–13.

Popović, P., 1975. Nalaz rimskih denara iz Tekije, Zbornik radova Narodnog muzeja 8, Beograd, 97–107.

Popović, P., 1975.  Grčki, ilirski i varvarski novac. In: Kovanje i kovnice antičkog i srednjovekovnog novca (katalog izložbe), Narodni muzej, Beograd,15–20.

Popović, P., 1976. On the Dating of Drachmas of Apollonia and Dyrrhachium. In: Kovanje i kovnice antičkog i srednjovekovnog novca, Narodni muzej, Beograd, 13–17.

Popović, P., 1977. Ostava drahmi Apolonije iz Čelopeka kod Peći, Starinar, n. s. 27/1976, Beograd, 175–179.

Popović, P., 1978. Ostava drahmi Apolonije i Dirahiona iz Pećinaca, Numizmatičar 1, Beograd, 9–22.

Popović, P., 1978. Kaljaja i Kacipup kod Preševa – gradine gvozdenog doba,  Arheološki pregled 19, Beograd, 43–47 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1979. Sondažna istraživanja gradinskih naselja na području Vranjsko-preševske kotline, Arheološki pregled  20, Beograd, 159–164 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1979. Les debuts du monnayage barbare dans les régions centrales des Balkans, Archaeologia Iugoslavica 19/1978, Beograd, 26–30.

Popović, P., 1979. O „oktodrahmi plemena Derona“ iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik radova Narodnog muzeja  9–10, Beograd, 23–26.

Popović, P., 1980. Tetradrahme Filipa II i njihove najranije imitacije iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Numizmatičar 3, Beograd, 7–20.

Popović, P., 1981. Ostava varvarskog novca iz Barande, Starinar, n. s. 31/1980, Beograd,171–177.

Popović, P., 1981. Le trésor de monnaies barbares de Krčedin, Numizmatičar  4, Beograd, 15–59 (sa V. Dautova-Ruševljan).

Popović, P., 1981. Bibliographie de la période de La Tène en Yougoslavie (1945–1975), Études Celtiques 18, 297–318 (sa B. Jovanović).

Popović, P., 1982. Ostava iz „Južne Srbije“ – Jabukovca, Numizmatičar 5, Beograd, 13&‐40.

Popović, P., 1982. Sondažna istraživanja gradinskih naselja na području Vranjsko-preševske kotline, Godišnjak. Centar za balkanološka ispitivanja 18, Sarajevo, 189–210 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1983. Le monnayage des Scordisques, Études Celtiques 20–21, 59–80.

Popović, P., 1983. Ostava srebrnog novca iz Krčedina, Numizmatičar 6, Beograd, 11–28.

Popović, P., 1984. Egeta (préhistoire), Đerdapske sveske 2, Beograd, 151–152.

Popović, P., 1984. Kožica I, II – praistorijska naselja, Starinar, n. s. 33–34/1982–1983, Beograd, 135–136.

Popović, P., 1984. Ljubičevac – Gornje ostrvo, Djerdapske sveske 2, Beograd, 133–136.

Popović, P., 1984. Manastir – Gospođin vir, praistorijsko nalazište, Starinar, n. s. 33–34/1982–1983, Beograd, 151.

Popović, P., 1984. Pesača, praistorijsko naselje, Starinar, n. s. 33–34/1982–1983, Beograd, 169.

Popović, P., 1984. Vajuga-Pesak, Đerdapske sveske 2, Beograd, 111–124 (sa A. Premk i Lj. Bjelajac).

Popović, P., 1984. Livade, Mala Vrbica, Đerdapske sveske 2, Beograd, 85–91 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1986. Vajuga Pesak, Arheološki pregled, 26/1985, Ljubljana, 77–78 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1986. Prospection par sondage de la localité Ljubičevac–Obala, Đerdapske sveske 3, Beograd, 308–328 (sa D. Mrkobrad).

Popović, P., 1986. Fouilles de sondage sur la localité Vajuga-Pesak, Đjerdapske sveske 3, Beograd, 168–183 (sa M. Vukmanović i N. Radojčić).

Popović, P., 1986. Recherches archéologiques sur la localité  "Livade" près de Mala Vrbica, Đerdapske sveske 3, Beograd, 7–26 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1987. Novac Skordiska. Novac i novčani promet na Centralnom Balkanu od IV do I veka pre n. e .– Le monnayage des Scordisques. Les monnaies et la circulation monétaire dans le centre des Balkans IVe–Ier s. av. n. è., Posebna izdanja 19, Monographies 19, Beograd – Novi Sad.

Popović, P., 1987. Ostava rimskih denara iz Boljetina, Numizmatičar 10, Beograd, 5–23.

Popović, P., 1988. La contribution de la numismatique à la continuité des habitats sur le territoire des Scordisques. In: N. Tasić, J. Petrović (eds.), Gomolava. Chronologie und Stratigraphie der vorgeschichtlichen und antiken Kulturen der Donauniederung und Südosteuropas, Novi Sad, 71–76.

Popović, P., 1988. Nalazi novca iz latenskog naselja na Gomolavi. In: B. Jovanović, M. Jovanović, Gomolava. Naselje mlađeg gvozdenog doba, Novi Sad – Beograd, 101–104.

Popović, P., 1988. Keramika latenskog naselja na Gomolavi (statistička analiza). In: B. Jovanović, M. Jovanović, Gomolava. Naselje mlađeg gvozdenog doba, Novi Sad – Beograd, 105–110 (sa V. Stančić).

Popović, P., 1988. Maslinovik: a Greek Watchtower in the Chora of Pharos. A preliminary report. In: J. C. Chapman, J. Bintliff, V. Gaffney and B. Slapšak (eds.), Recent Developments in Yugoslav Archaeology,  BAR Int. Series 431, 177–189 (sa B. Kirigin).

Popović, P., 1990. Mala Vrbica – Konopište, Arheološki pregled 29/1988, Ljubljana, 82–83 (sa M. Vukmanović i N. Radojčić).

Popović, P., 1990. Ostava iz Kostolca i osvrt na jedan predlog hronologije drahmi Apolonije i Dirahija, Numizmatičar 13, Beograd, 5–16.

Popović, P., 1991. The Scordisci. In: The Celts, Palazzo Grassi in Venezia, Bompiani, Milano, 337–347 (sa B. Jovanović).

Popović, P., 1991. Mlađe gvozdeno doba Đerdapa, Starinar, n. s. 40–41/1989–1990 (Zbornik Milutina Garašanina), Beograd, 165–176.

Popović, P., 1991. Ostava republikanskih denara iz okoline Kragujevca, Numizmatičar 14, Beograd, 5–8.

Popović, P., 1991. Grčki i varvarski novac. In: V. Popović (ed.), Tri numizmatička legata  Univerziteta  u Beogradu, Beograd, 17–28.

Popović, P., 1992. Fibule tipa „Orlea-Maglavit“,  Zbornik Narodnog muzeja (Zbornik Drage Garašanin) 14.1, Beograd, 319–326.

Popović, P., 1992. Italische Bronzegefässe im Skordiskergebiet, Germania 70.1, 61–74.

Popović, P., 1992. Novac peonskih vladara Patraosa i Audoleona iz Narodnog muzeja u Beogradu, Numizmatičar 15, Beograd, 5–8.

Popović, P., 1992. The Scordisci from the Fall of Macedonia to the Roman Conquest – Skordisci od pada Makedonije do rimskog osvajanja. In: N. Tasić (ed.), Scordisci and the Native Population in the Middle Danube Region – Skordisci i starosedeoci u Podunavlju,  Beograd, 35–51, 95–110.

Popović, P., 1992. Some Remarks on the Early Iron Age Cemetery at Vajuga-Pesak,  Balcanica (Hommage à Nikola Tasić) 23, Beograd, 359–370 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1993. Les Celtes orientaux et la formation des Scordisques: aspects archéologique, numismatique et chronologique, Études Celtiques (Actes du IXe Congrés international d'études celtiques, Paris, 8–12 juillet 1991)  28/1991, 339–348.

Popović, P., 1994. The Territories of Scordisci, Starinar, n. s. 43–44 (1992–1993), Beograd, 13–21.

Popović, P., 1994. Latenski nalazi iz Brestovika, Zbornik radova Narodnog muzeja XV.1, Beograd, 51–56.

Popović, P., 1994. Doroslovo – Đepfeld, nalazi mlađeg gvozdenog doba. In: N. Tasić (ed.), Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, 137–147 (sa D. Trajković).

Popović, P., 1994. Basarabi – Balta Verde – Vajuga Pesak. In: H. Ciugudean, N. Boroffka (eds.), The Early Hallstatt Period (1200–700 B. C.) in South-Eastern Europe, Alba Iulia, 143–153.

Popović, P., 1994. Lanzenfibeln des Westbalkans und der Donauniederung, Balcanica XXV-1, Beograd, 53–71.

Popović, P., 1995. Sondažna istraživanja lokaliteta Hisar (Leskovac), Leskovački zbornik XXXV, Leskovac, 13–24 (sa I. Bogdanović i M. Jocić).

Popović, P., 1996. Ostava novca grada Kime, Numizmatičar 18/19, Beograd, 5–12.

Popović, P., 1996. Konopište – Roman Architectural complex (I–II Century A. D.). In: P. Petrović (ed.), Roman Limes on the Midlle and Lower Danube, Đerdapske sveske, Posebna izdanja 2, Beograd, 101–103.

Popović, P., 1996. Predmeti kultne namene na nalazištima bronzanog doba na Đerdapu, Zbornik radova Narodnog muzeja XVI.1, Beograd, 89–99 (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1996. Early La Tène Between Pannonia and the Balkans, Starinar, n. s. 47, Beograd, 105–125.

Popović, P., 1996. Mala Vrbica, Vajuga and the beginning of the Iron Age. In: Der Basarabi Complex in Mittel- und Südosteuropa (Kolloquium in Drobeta – Turnu Severin, 7–9. November 1996), Bucarest, 67&‐77.

Popović, P., 1997. Mlađe gvozdeno doba istočne Srbije. In: M. Lazić (ed.), Arheologija istočne Srbije, Beograd, 101–114 (sa M. Sladić).

Popović, P., 1997. Les perles de verre en forme de vase ou d’amphore sur l’éspace entre la mer Adriatique et le Danube, Starinar, n. s. 48, Beograd, 165–171.

Popović, P., 1997. Les Celtes du Danube, Dossiers d’Archéologie, No 220, Dijon, 52–59.

Popović, P., 1998. Problem of Cult Features in the Late Bronze Age Cemetery at Konopište. In: Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores (Kolloquium in Drobeta – Turnu Severin, November 1998), Bucarest, 147–153.

Popović, P., 1998. Vajuga-Pesak. Early Iron Age cemetery – Nekropola starijeg gvozdenog doba, Cahiers des Portes de Fer, Đerdapske sveske, Monographies 3, Posebna izdanja 3, Beograd (sa M. Vukmanović).

Popović, P., 1999. The Scordisci and the Bastarnae, Le Djerdap / Les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millenaire av. J. Ch. jusqu’aux guerres daciques, (Kolloquium in Kladovo – Drobeta – Turnu Severin, September–October 1998), Beograd, 47–54.

Popović, P., 2000. Le perle di vetro a forma di vaso o di amfora nella regione compresa tra l’Adriatico e il Danubio, Ocnus VIII, Qaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia, Universita degli studi di Bologna, 269–276.

Popović, P., 2001. Mala Vrbica – Konopište, nekropola XII veka, Zbornik Narodnog muzeja XVII-1 (Memoriae dicatum Gordana Marjanović-Vujović), Beograd, 371– 376 (sa N. Radojčić).

Popović, P. 2001. La  céramique de la Tène finale sur le territoires des Scordisques, Starinar n.s. 50/2000, Beograd, 83–111.

Popović, P., 2002. Enamel and Scordisci, Godišnjak – Jahrbuch. Centar za balkanološka ispitivanja XXXII/30 (Spomenica Alojza Benca), Sarajevo, 349–361.

Popović, P., 2003. Le site latenién de Dautovac – Korićani et les fibules ornées de “boucles” ou de “huit” (“a brandebourgs”), Starinar, n. s. 52, Beograd, 145–155.

Popović, P., 2003. Gloždak u Paraćinu – dačka nekropola I veka n. e. In:  Rad Dragoslava Srejovića na istraživanju antičke arheologije, Kragujevac, 257–266.

Popović, P., 2003. Vranjsko-bujanovačka kotlina i helenizacija južne Morave – Vranje Bujanovac Valley and Hellenisation of the Morava Valley, Pyraichmes II, Kumanovo, 197–213.

Popović, P., 2003. Gradina na Bosutu kod Vašice, Opuscula Aerchaeologica 27 (Nives Majnarić-Pandžić uz 65. obljetnicu života), Zagreb, 311–320.

Popović, P., 2004. Lokalitet Kale u selu Krševica – istraživanja 2001–2003. godine, Starinar, n. s. 53–54/2003–2004, Beograd, 270–274 (sa M. Jeremić i N. Radojčić).

Popović, P., 2004. Die Skordiskische Münzprägung. In: Silber der Illyrer und Kelten im Zentralbalkan, Keltenmuzeum, Hochdorf/Enz, Ebredingen, 73–77.

Popović, P., 2005. Kale – Krševica, istraživanja 2001–2004. godine. Preliminarni rezultati, Vranjski glasnik 33, Vranje, 25–58.

Popović, P., 2005. Le sépulture 1-3/378 de la nécropole de Pećine près de Kostolac, Balcanica/2004, 35, Beograd, 23–34 (sa B. Jovanović).

Popović, P., 2005. Nešto vi&ˇe o Keltima na našem prostoru (Pogovor u knjizi Toni Liversejdž, Kelti u Evropi), Clio, Beograd, 171–179.

Popović, P., 2005. “Cum a Scordiscis Dacisques premeretur”. In: H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC–1st Century AD Didicated to Zenon Wozniak, Krakow, 77–83.

Popović, P., 2005. Kale – Krševica: Investigations 2001–2004. Interim Report, Zbornik Narodnog muzeja XVIII-1, Beograd, 141–174.

Popović, P., 2006. Central Balkans between the Greek and Celtic World: Case Study Kale Krševica. In: N. Tasić, C. Grozdanov (eds.), Homage to Milutin Garašanin, Beograd, 523–536.

Popović, P., 2006. Coins of Roman Republic. Collections of National muzeum in Belgrade and Belgrade University – Novac rimske republike. Zbirke Narodnog muzeja u Beogradu i Beogradskog univerziteta, Numismatics 2, Beograd (sa B. Borić-Brešković)

Popović, P., 2007. Nakit iz Krševice (The jewellery from Krševica). In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (eds.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, Ljubljana, 813–820

Popović, P., 2007. Krševica et les contacts entre l’Egée et les centre des Balkans, Histria Antiqua 15, Pula, 125–136.

Popović, P., 2007. Numismatic finds of the 4th–3rd centuries BC from Kale at Krševica (Southeastern Serbia), Arheološki vestnik 58, Ljubljana, 411–417.

Popović, P., 2007. Millstones from Kale in Krševica (Southeastern Serbia), Godišnjak – Jahrbuch, Centar za balkanološka ispitivanja XXXVI/34, Sarajevo, 83–96 (sa A. Kapuran).

Popović, P., 2008. The Textile Industry at Krševica (Southeast Serbia) in the Fourth-Third Centuries B. C., Starinar, n. s. LVI, Beograd, 309–326 (sa I. Vranić).

Popović, P., 2008. Kale Krševica (ranoantičko naselje IV/III veka pre n. e.), Arheološki pregled 4, Beograd, 69–72.

 Popović, P., 2008. Les îles du Danube er les habitats laténiens des Portes de Fer. In: V. Sîrbu, I. Stînga  (eds.), The Iron Gates Region during the Second Iron Age: Settlement, Necropolises, Treasures, Proceedings of the International Colloquium from Drobeta – Turnu Severin, June 12th–15th 2008, Drobeta – Turnu Severin, 63–71 (2009).

Popović, P., 2009. Scordisci on the Fringes of the Hellenistic World. In: G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (eds.), Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin, Edition Monique Mergoil, Montagnac, 247–258.

Popović, P., 2009. Krševica: Forty Years after, Zbornik Narodnog muzeja XIX-1, Beograd, 141–153.

Popović, P., 2009. Sanctuaire, culte et rite à Krševica, Histria Antiqua 18/2, Pula, 121–128.

Popović, P., 2009. New Numismatic Finds from Krševica, Zbornik Narodnog muzeja XIX-1, Beograd, 155– 162 (sa G. Mitrović).

Popović, P., 2009. Archaelogical Finds from the Vaulted Building at Krševica, Starinar, n. s. LVIII/2008, Beograd, 95–106.

Popović, P., 2010. Les données chronologiques sur l’habitat latènien Kale à Krševica. In: I. Cândea (ed.), Tracii și vecinii lor în antichitate – The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sîrbu, Muzeul Brăilei – Editura Istros, Brăila, 431–438.

Popović, P., 2011. La tombe de Mokranje. In: D. Magureanu, D. Mandescu and S. Matei (ed.), Archaeology, making of and practice, studies  in honor of Mircea Bbes at his 70th anniversary. Institul de Arheologie “Vasile Parvan“, Bucuresti and Editura Ordessos a Muzeului Mudetean Agres, 297–304 (sa A. Kapuran).

Popović, P., 2011. Late Iron Age ritual pits at Kale-Krševica. In: M. Guštin, M. Jevtić (eds.), The Eastern Celts: The Communities Between the Alps and the Black Sea, Koper–Beograd, 151–162.

Popović, P., 2011. Water System at Krševica (4th century BC), Starinar, Vol. LXI/2010, Beograd, 155–170 (sa. M. Vukadinović).