Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Археологија у Србији. Пројекти Археолошког института


Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini    PDF 

urednici: Selena Vitezović, Milica Radišić, Đurđa Obradović 

Beograd:... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTER 

 

 

 

 

 


Др Иван Бугарски, виши научни сарадник

Археолошки институт, Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)11 2626 939; факс +381(0)11 2180 189

Пројекти: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177021)

Француско-српска истраживања у области Царичиног града, Министарство културе Републике Србије, Ministère des Affaires étrangères et européennes http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/europe-maghreb_2210/serbia-caricin-grad_2214/index.html

ArchaeoLandscapes Europe, The Town of Margum (No. 87268)


Образовање

2000. године на Филозофском факултету у Београду одбранио је дипломски рад:

2006. године на Филозофском факултету у Београду одбранио је магистарску тезу на тему: Чик и Војка – примери раносредњовековних некропола са територије Бачке и Срема

Запослење

2002. године у Археолошком институту

Стипендије и награде

2001–2002. године: стипендиста Министарства за науку и технолошки развој РС

Најважнија учешћа на ископавањима

1994. године: Гамзиград, Магура

2001. године: Врсенице, Градина

2001–2004. године: Медијана

2004. године: Бечеј, Пионирска улица

2001–2005. године: Београдска тврђава

2005-2013. године: Царичин град

2007. године: Браничево, Тодића црква

2010. године: Панчево, Рафинерија нафте

2011. године: Маргум

2011. године: Давидовац, Црквиште

Области научног истраживања

Археологија Авара, археологија Сеобе народа, рановизантијска археологија, археологија раног средњег века, римско и раносредњовековно наоружање, археологија крајолика, даљинска проспекција (аерофотографија и LiDAR)

Језици

Енглески, руски

Најпознатији скупови

Пети научни скуп Ниш и Византија, Ниш, 2006. година

New materials from the Late Roman Period and the Мigration Period – the Turbulent epoch, Красноброд (Пољска), 2007. година

Les équidés dans le monde byzantin, Стразбур (Француска), 2009. година

Осми научни скуп Ниш и Византија, Ниш, 2009. година

The Ponto-Danubian Territory During the Great Migration Period (5–6th c.) (члан Организационог комитета), Београд, 2009. година

By their fruit you will recognize them? 2009 – Ostrów Lednicki,Остров Ледницки (Пољска), 2009. година

Wandering and settled Barbarians in the Carpathian Region and neighboring areas (1st–5th cent.) – New finds, new interpretations, Ниређхаза (Мађарска), 2010. година

Early Byzantine City and Society. Conference Dedicated to the Centenery of Archaeological Research in Caričin Grad (члан организационог комитета), Лесковац , 2012. година.

Културно-историјска баштина југа Србије XIV, Лесковац , 2012. година.

Recovering Lost Landscapes (коорганизатор скупа), Београд, 2013. година.

Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст, Београд, 2013. година.

Учешћа на стручним скуповима

2010. године: Букурешт, Румунија: ArchaeoLandscapes Europe: Initial meeting, Bucharest (у склопу ArchaeoLandscapes Europe)

2011. године: Бибракт, Француска: Training and research in the archaeological interpretation of LiDAR, Bibracte, International Workshop TRAIL 2011 (у склопу ArchaeoLandscapes Europe)

2011. године: Познањ, Пољска: ArchaeoLandscapes Europe: Annual meeting, Poznan (у склопу ArchaeoLandscapes Europe)

2012. године: Будимпешта, Мађарска: ArchaeoLandscapes Europe: Annual meeting, Budapest (у склопу ArchaeoLandscapes Europe)

2013. године: Амерсфорт, Холандија: ArchaeoLandscapes Europe: Annual meeting, Amersfoort (у склопу ArchaeoLandscapes Europe)

Предавања

2007. године: Београд, Филозофски факултет у Београду, Катедра за археологију раног средњег века (редовни курс): О неким значајним војвођанским налазиштима и налазима из доба аварске превласти (568–800)

2008. године: Београд, Библиотека града Београда (циклус „Археолошке теме“): Авари на тлу Војводине – Осврт на значајнија налазишта, карактер популације и принципе насељавања

Рад на изради елабората

Елаборат заштите археолошких локалитета на територији општине Нови Пазар за потребе израде Просторног плана општине Нови Пазар

Елаборат о археолошким налазиштима – културно-историјском наслеђу за потребе израде Просторног плана посебне намене Парка природе „Голија“

Елаборат о документацији Археолошког института са рекогносцирања (општине Рашка, Краљево, Нови Пазар, Тутин и Сјеница)

Комисије

Комисија Министарства културе РС у погледу трајног смештаја тзв. златног аварског појаса из околине Сирмијума

 

БИБЛИОГРАФИЈА:

Монографије:

 • Некрополе из доба антике и раног средњег века на локалитету Чик, Београд 2009.   

 

Радови:

 •  Ulomak poznorimskog paradnog šlema iz Singidunuma, Singidunum 4, Beograd 2005, 137–146.
 • A Contribution to the Study of Lamellar Armours, Starinar LV/2005, Beograd 2006, 161–179.
 • Остава из Стрежева: узенгије у рановизантијском контексту, Ниш и Византија, Пети научни скуп, Ниш, 3–5. јун 2006, Зборник радова V, Ниш 2007, 251–267.
 • Early Mediaeval Finds from Veliko Gradište and the Appearance of Late Avar Belt Elements along the Southern Bank of the Middle Danube, Archaeologia Bulgarica XII/1, Sofia 2008, 87–96.
 • Приказ: Александар Ранисављев, Раносредњовековна некропола код Мокрина, Повремена издања 4, Београд 2007, Српско археолошко друштво, Гласник Српског археолошког друштва 23, Београд 2007, 437–446.
 • The Geomorphological Matrix as a starting point for determining the Position of Avar-time Settlements in Pannonia: The Example of the Bačka Region, Archäologisches Korrespondenzblatt 38/3, Mainz 2008, 437–455.
 • (sa V. Ivaniševićem) Western Banat during the Great Migration Period, The Turbulent Epoch II, Monumenta Studa Gothica V, Lublin 2008, 39–61.
 • Ромејске сулице VI века и налази са Градине у Врсеницама и Лишке Ћаве, Зборник Народног музеја (археологија) XIX-1, Београд 2009, 423–454.
 • Reviews: Ranisavljev, A.: Ranosrednjovekovna nekropola kod Mokrina (Srpsko arheološko društvo, Povremena izdanja 4) [Ranisavljev, A.: Early Medieval Necropolis near Mokrin] (Serbian Archaeological Society, Occasional editions 4), Beograd/Belgrade 2007, 96 pp., Archaeologia Bulgarica XIII/1, Sofia 2009, 119–123.
 • The Meaning of the Crosses in Early Avar Female Graves: Three Case Studies from Vojvodina, Acta Archaeologica Carpathica XLIV, Kraków 2009, 219–232.
 • Прикази: Miroslav Vujović, Rimski šlem iz Sivca– Roman Helmet from Sivac, Gradski muzej Sombor, Sombor 2008; Velika Dautova-Ruševljan, Miroslav Vujović, Kasnoantički šlem iz Jarka – Late Roman Helmet from Jarak, Muzej Vojvodine, Novi Sad 2011, Гласник Српског археолошког друштва 26 (2010), Београд 2011, 199-207.
 • Occupation of the South Pannonian Soil during Antiquity and the Migaration Period: Šajkaška revisited, The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration, Paris - Beograd 2012, 11-34.
 • On the Jánoshida Type Earrings and the  Seventh Century Byzantine Finds from the Western Balkans, with a Retrospective View of the Vajska (Vajszka) Cemetery, Thesaurus avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére - Archaeological Studies in Honour of Eva Garam, Budapest 2012, 233-254.
 • (sa V. Ivaniševićem) Les étriers byzantins : la documentation du Balkan central, Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales. Actes des Journées d'étude internationales organisées par l'UMR 7044 (Etude des civilisations de l'Antiquité), Strasbourg, 6-7 novembre 2009, Turnhout 2012, 135-142, 272-277.
 • (са В. Иванишевићем) Примена LiDAR технологије у анализи топографије Маргума/Мораве и Кулича, Старинар LXII/2012, Београд 2012, 239-255.
 • (са В. Иванишевићем) Пограничье Римской империи и варваров: Система обороны Империи от Куция до Ледераты, Лесная и лесостепная зоны восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов. Конференция 3, Тула 2012, 482-511.
 • (sa V. Ivaniševićem) Primena LiDAR tehnologije u interpretaciji Marguma i Caričinog grada, Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, Beograd 2012, 104-107.
 • (sa V. Bikić, P. Špeharom i T. Branković) Arheološka istraživanja Marguma/Morave u 2011. godini, Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, Beograd 2012, 100-103.
 • Нов налаз византијске узенгије из Рујковца, Лесковачки зборник LIII, Лесковац 2013, 33-48.
 • Критике и прикази: Csanád Bálint, DER SCHATZ VON NAGYSZENTMIKLÓS: ARCHÄOLOGISCHE STUDIEN ZURFRÜHMITTELALTERLICHEN МETALLGEFÄSSKUNST DES ORIENTS, BYZANZ’ UND DER STEPPE, Varia Archaeologica Hungarica 16/b, Balassi Kiadó, Budapest 2010. 667 S., 300 Abb, Старинар LXIII/2013, Београд 2013, 319-324.
 • (са В. Иванишевићем) Раносредњовековна остава гвоздених предмета из Рујковца и слични налази са подручја централног Балкана, Старинар LXIII/2013, Београд 2013, 131-152.
 • (са В.Иванишевићем) Прва домаћа искуства у документовању ширих зона археолошких налазишта путем LiDAR технологије, Гласник Друштва конзерватора Србије 37, Београд 2013, 79-84.

 

Лексикографске одреднице

 • „Авари“ (стр. 39, 1.400 кар.), „Атила“ (стр. 377, 1.500 кар.), „Бајан“ (стр. 454, 1.100 кар.), „Бачко Петрово Село“ (део одреднице, стр. 654, 1.150 кар.), у: Српска енциклопедија I/1, Нови Сад – Београд 2010.