Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Сингидунум


ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 1).

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTER
Др Весна Бикић, научни саветник

Археолошки институт,
Кнеза Михаила 35/IV,
11000 Београд
тел. +381(0)11 2637 191; +381(0)11 2626 939
факс +381(0)11 2180 189
vesna.bikic@gmail.com

Пројекат: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177021) Научноистраживачки пројекат за Београдску тврђаву, Град Београд


 

Образовање

1989. године: на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад

1993. године: на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Керамика са Београдске тврђаве од IX века до 1521. године

2001. године: на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему: Византијски импорт и утицаји међу археолошким налазима из насеља и некропола у Србији (11–15. век)

 

Стручна усавршавања

1997. године: студијски боравак у Бугарској (сарадња са Археолошким институтом и Музејом Бугарске академије наука)

 

Запослење

1992–1993. године: истраживач-приправник у Археолошком институту, конкурс тржишта рада Републике Србије

Од 1994. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

1993–1994. године: истраживач – стипендиста у Археолошком институту, Програм Министарства за науку и технологију Републике Србије

1997. године: стипендија Сорос фондације

2004. године: Награда града Београда за друштвене и хуманистичке науке

2008. године: стипендија Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

 

Најважнија учешћа на ископавањима

1985. године – Виминацијум

1989–1990. године – Манастир Студеница

1995–1996. године – Нишка тврђава

1995–1996. године – Тврђава у Врсеницама

1995–1998. године – Гамзиград

1986–2001. године – Тврђава Рас

1987–2010. године – Београдска тврђава

 

Руковођење теренским истраживањем

Београдска тврђава, Гамзиград

 

Области научног истраживања

Средњовековна и нововековна археологија: материјална и духовна култура (посебно керамика, накит, стакло), физичко-хемијске анализе керамике

 

Језици

Енглески, руски

 

Најпознатији конгреси

 • VIth International Congress of Slavic Archaeology, Novgorod (Russia), 26–31. avgust 1996: Slavic Archaeology in Serbia: Previous Results and Directions of Further Research (са В. Иванишевићем).
 • VIIe Conres International sur la Ceramique Medievale en Mediterranee, Thessaloniki, 11–16. oktobar 1999: Serbian Medieval Ceramic Production as a Byzantine Luxurious Pottery Model.
 • First International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context, Canakkale, 31. maj – 03. jun 2005: Early Turkish stratum on the Belgrade fortress (Serbia).
 • The Heritage of Serenissima, Patrimonio Veneziano dell`Adriatico, Izola–Venezia, 4–9 Novembre 2005: Venetian Influences in the Eastern Adriatic Hinterland.
 • 10th European Meeting on Ancient Ceramics, EMAC `09, The British Museum, 10–13 September 2009: Physicochemical characterisation of Byzantine ceramics found at excavation sites in Serbia: Ras, Reljina Gradina, Niš and Braničevo.
 • Пад Српске деспотовине 1459. године, 12–14. новембар 2009, Смедерево–Београд: Трпезна керамика из смедеревског замка.
 • 27th Congress of the Rei Creataria Romanae Fautores, Narodni muzej, Beograd, 19–26. октобар 2010: Imported pottery in the Central Illyricum – Case study: Caričin grad / Iustiniana Prima (са В. Иванишевићем).
 • Fourth International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Skopje, Macedonia, 13–17 October 2010, Organisation of the Islamic Conference: Research Centre for Islamic History, Art and Culture-Istanbul: (sa M. Guštinom I Z. Mileusnić, Стариот Бар, архитектонски и археолошки комплекс од отоманскиот период/The Old Bar, Architectural and Archaeological Complex of the Ottoman Period/Osmanlı Döneminde Mimari ve Arkeolojik Bir Yapı
 • First Amsterdam Meetinig on Byzantine and Ottoman Archaeology, 21-23 October 2011, University of Amsterdam: From the Ottoman Fortress to the Baroque Fortified City: Pottery as Evidence of the Transformation Of Belgrade in the 18th Century
 • Ottoman-Turkish Metalwork in the Balkans and in Hungary, Hungarian National Museum, 23–24 February 2012: Ottoman Bronze Weights from Belgrade Fortress
 • 28th Congress of the Rei Cretariae Romanea Fautores, Catania, Italy, 23–30 September 2012: Glazed pottery from Caričin grad/Iustiniana Prima
 • X Edição do Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo” – X CICM2, Silves, Portugal, 21-28 October 2012: Morava and Braničevo in the 11th-12th century: Context, Character and Typology of Pottery from Danubian Fortresses
 • Early Byzantine City and Society, Leskovac, October 2012: The Pottery from Caričin grad In the Light of Finds from Early Byzantine Illyricum
 • 14th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 14th–16th Septembar 2012, Bournemouth University, UK: (sa N.  Miladinović-Radmilović ) Five Decapitations from the Site Rajićeva Ulica in Belgrade

 

Чланство у научним и стручним удружењима

 • Rei Cretariae Romanea Fautores - RCRF
 • Association Internationale pour l'Etude des Céramiques Médiévales Méditerranéennes - AIECM2

 

Академско деловање

 • Од 2006. године: студијски предмет Баштина средњег века, Приморски универзитет Копер, Р. Словенија

 

Руковођење пројектима

 • Од 2002. године: Научноистраживачки пројекат за Београдску тврђаву
 • 2005–2006. године: Историјске анализе економских односа на средишњем Балкану, међувладин програм научно-технолошке сарадње између Србије и Црне Горе и Републике Словеније
 • 2008–2009. године: Развој методолошког оруђа за документовање археолошке баштине, Извори за објашњење историјских процеса уз Саву и Дунав, међувладин програм научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Монографије

 • Средњовековна керамика Београда, Археолошки институт, Београд 1994, 1–147. PDF
 • Gradska keramika Beograda (16–17. vek), Arheološki institut, Beograd 2003, 1–188. PDF
 • (са М. Поповићем) Комплекс средњовековне Митрополије у Београду – истраживања у Доњем граду Београдске тврђаве, Археолошки институт, Београд 2004, 1–284. PDF
 • (sa M. Guštinom i Z. Mileusnić) Ottoman Times, The Story of Stari Bar, Montenegro / Osmanska vremena, Priča o Starom Baru, Crna Gora, Založba Annales – Koper 2008, 1–198.
 • (sa M. Popovićem) Vrsenice – kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Arheološki institut, Beograd 2009, 1–195. PDF
 • Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe, Arheološki institut, Beograd 2010, 1–207. PDF

 

Радови:

 • Трговински промет у Београду у 15. веку, Старинар XLV–XLVI/1994–1995 (1995), 83–99. PDF
 • (са В. Иванишевићем) Словенска археологија у Србији: досадашњи резултати и правци даљих истраживања, Труды VI международного конгресса слованской археологии, Том I – Проблемы слованской археологии, Москва 1997, 166&‐172. PDF
 • Средњовековна трпезна керамика из Гамзиграда: порекло и радионице, у: М. Лазић (ед.), Археологија источне Србије, Научни скуп „Археологија источне Србије“, Београд – Доњи Милановац, децембар 1995. године, Филозофски факултет – Центар за археолошка истраживања, Београд 1997, 319–328.
 • Glazed Pottery in the Central Balkans (11th–13th c.), Starinar XLIX/1998, 145–154. PDF
 • The appearance of vessels of majolica in Serbian towns in the Danube Basin (the 15th and 16th centuries), Faenza LXXXVIII/I-VI (2002), 35–46.
 • Антички узори у средњовековном накиту XI–XIII века на тлу Србије, у: Љ. Максимовић, Н. Радошевић, Е. Радуловић (ред.), Трећа југословенска конференција византолога, Зборник радова, Византолошки институт САНУ, Посебна издања 25 – Народни музеј Крушевац, студије и монографије 2, Београд–Крушевац 2002, 237–247.
 • Byzantine models of Serbian medieval pottery, in: Ch. Bakirtzis (ed.), Actes du VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée (Thessaloniki, 11–16 Octobre 1999), Athènes 2003, 191–204. PDF
 • Кухиња и трпеза: посуђе у свакодневном животу, у: С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић (ур.), Историја приватног живота у српским земљама средњег века, Clio, Београд 2004, 139–160.
 • Обележја културе исхране, у: А. Фотић (ур.), Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, Clio, Београд 2005, 203–232.
 • Venetian influences in the eastern Adriatic hinterland, in: M. Guštin, S. Gelichi, K. Spindler (eds.), The Heritage of the Serenissima – The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic, Založba Annales Mediterranea, Koper 2006, 201–210.  PDF
 • The early Turkish stratum on the Belgrade Fortress, Byzas 7, Istanbul 2007, 515–522. PDF
 • Viseći svećnjaci sa područja srednjovekovne Srbije, Annales – Series Historia et Sociologia, 18 – 2008 – 2, 361–368. PDF
 • Висећи свећњак из Сопоћана, Саопштења XL–2008, Републички завод за заштиту споменика културе, 207–216. PDF
 • (sa J. Vuković) Board games reconsidered: Mancala in the Balkans, Etnoantropološki problemi, n. s. god. 5, sv. 1 (2010), 184–209.
 • Керамичко посуђе кроз векове Београда, ауторска изложба у организацији ЈП „Београдска тврђава“ и изложбени каталог, Београд 2010.
 • (sa Lj. Damjanović, I. Holclajtner-Antunović, U. B. Mioč, D. Milovanović i I. Radosavljević Evans) Archaeometric study of medieval pottery excavated at Stari (Old) Ras, Serbia, Journal of Archaeological Science 38 (2011), 818–828.
 • Trpezna keramika iz smederevskog zamka, u: Pad Srpske despotovine 1459. godine, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 12–14. novembra 2009, Smederevo–Beograd, ur. akademik M. Spremić, SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knjiga 32, Beograd 2011, 409–416.
 • Posuđe iz nekropola kasnog srednjeg veka na području Centralnog Balkana, Starinar LXI (2011), 285–306. PDF
 • (sa I. Holclajtner-Antunović, D. Bajuk-Bogdanović, M. Stojanović) Micro-Raman and infrared analysis of medieval pottery finds from Braničevo, Serbia, Journal of Raman Spectroscopy 43 (2012), 1101-1110.
 • (sa V. Ivaniševićem) Imported pottery in the Central Illyricum – Case study: Caričin grad/Iustiniana Prima, 27th Congress of the Rei Creataria Romanae Fautores, Bonn 2012, 41-49.  PDF
 • (са М. Поповићем) Археолошке теме у будућим византолошким истраживањима у Србији, у: Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић (уредници), Византијски свет на Балкану, Београд 2012, 653-665. PDF
 • The Haban pottery from the Belgrade Fortress: Archaeological Contexts, Chronology, Decorative Designs, Starinar LXII/2012, 205-227. PDF
 • Трпезно посуђе из Магличког замка, у: М. Поповић, Маглички замак, Београд – Археолошки институт 2012, 245-253. PDF
 • Tobacco Pipes from the Belgrade Fortress: Context and Chronology, Journal of the Académie Internationale de la Pipe, Vol. 5 (2012), 1-8. ISSN 2040-8307 PDF
 • „U ruke Tvoje Oče predajem duh svoj“ – Devocionalije austrijske vojske sa Beogradske tvrđave, Saopštenja XLV (2013), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 227-249. YU ISSN 0354-4346 PDF
 • Ексклузивно кинеско посуђе на Балкану – налази селадона 14. века са Београдске тврђаве, Зборник Народног музеја у Београду XXI-1 (2013), 253-273. ISSN 0352-247 PDF
 • (sa Lj. Damjanović, K. Šarić, S. Erić, I. Holclajtenr-Antunović) Characterization of the early Byzantine pottery from Caricin Grad (South Serbia) in terms of composition and firing temperature, Journal of Archaeological Science 46 (2014), 156-172. ISSN 0305-4403; Impact factor 2.237  PDF
 • The Study of Pottery Technology in Serbia: First Experiences, in: Archaeotechnology: studing stechnology from prehistory to the Middle Ages, editors S. Vitezović and D. Antonović, Srpsko arheološko društvo: Beograd,221-234. ISBN 978-86-913229-7-7 PDF

Предавања:

 • Etape razvoja fortifikacija: primer Beogradske tvrđave, Univerza na Primorskem, Koper (Slovenija), 25.10.2007.
 • Byzantine archaeology in the Balkans (Introduction, Fortresses, Settlements and Everyday life, Byzantine Jewelry and Byzantine Pottery), Univerza na Primorskem Koper, 23-29.05.2012.
 • Who wears it God help him – Byzantine Jewellery from Serbia (13th – 15th c.), Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz – Johannes Gutenberg Universität Mainz, 05.07.2012.
 

Остало

 • Средњовековно село, Креативни центар, Београд 2007.
 • Археологија, Креативни центар, Београд 2008.